better2gether
E&M
Home Theme Ask ;3

William Wharton (via kapsel-od-heinekena)

(via wkrotce-umrzemy)

Usiłuję wymyślić stosowne przyzwoite słowo na wyrażenie moich uczuć. Jeszcze się jednak do końca nie obudziłem. Przychodzi mi do głowy tylko ‘kurwa’.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter